Trang chủ > Tin tức > Nội dung

Nhà phân phối rượu vang để khôi phục lại sự suy giảm lợi nhuận thu hẹp đáng kể

Môi giới mới nhất nghiên cứu tóm tắt của chương trình: "việc tiêu thụ ba" tỷ lệ có một phần trăm tương đối nhỏ của rượu vang, rượu vang các đại lý đã quay trở lại lợi nhuận. Theo rượu công nghiệp lợi nhuận kết thúc xuống, hiệu suất công ty hoặc sẽ dưới ra trong năm.

Dữ liệu ngành công nghiệp rượu vang đã được tiết lộ trong nửa đầu. Từ một quan điểm dữ liệu, hiện nay các ngành công nghiệp rượu vang là vẫn còn điều chỉnh, nhưng trong năm 2013, đã được cải thiện đáng kể. Ngành công nghiệp này để thay đổi chủ yếu do một cơn bão tham nhũng, chứ không phải là nhập khẩu tăng trưởng. Hiện tại "ba tiêu thụ" nhiều hạn chế cho tiếp tục suy giảm và tiêu thụ tư nhân phát triển xu hướng đã không thay đổi trong một thời gian dài. Do đó, sự suy giảm liên tục của không gian trong các ngành công nghiệp rượu vang đã không lại tiếp tục tăng trưởng có thể được dự kiến.